Устав

Сдружение демокрация и законност

Black Gold Foil New Year Party Invitation Instagram Post (18)

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Сдружение с нестопанска цел „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“, наричано по-долу „Сдружението”, е юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

            (2) Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на имуществените вноски предвидени в настоящия устав.

Чл. 2 (1) Сдружението осъществява дейността си под наименованието „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“.

             (2) Всяко писмено изявление от името на Сдружението съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително ЕИК.

Чл. 3. Седалището и адреса на управление на Сдружението са гр. София – 1000, район „Оборище”, ул. „Сердика“ № 20.

 

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА НА СДРУЖЕНИЕТО.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Целите на Сдружението са:

 1. Развитие и утвърждаване на демокрацията и гражданското общество.
 2. Стимулиране на гражданското общество за спазване на законността и противодействие на корупцията.
 3. Защита конституционните права на гражданите.

Чл. 5. Сдружението постига своите цели със следните средства: Организиране на събрания и използване на съвременни форми за общуване с граждани, по повод защита на демокрацията и правовия ред и за проучване на техни проблеми произтичащи от нарушаване на конституционните им права. Упражняване на граждански контрол върху управлението на страната, реформата на съдебната система и дейността на полицията. Проучване и анализиране на корупционни практики, случаи на злоупотреби с обществени средства и фондове и злоупотреби със служебно положение, с оглед тяхното прекратяване. Създаване, поддържане и обнародване на регистър за случаите на корупция в Народното събрание, правителството на Република България, полицията и прокуратурата, включително прилагане на двойни стандарти в тяхната работа и незаконосъобразно бездействие от настоящи и бивши народни представители, длъжностни лица в правителството и полицията и прокурори. Изготвяне на аналитични доклади въз основа на регистрираните случаи и обнародване на същите. Иницииране на законодателни инициативи свързани с целите и задачите на Сдружението. Популяризиране дейността на Сдружението и привличане на съмишленици.

Чл. 6. Предметът на допълнителна стопанска дейност е консултантска и издателска дейност (листовки, брошури, книги).

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ 

Чл. 7. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като ще разходва имуществото си за реализация на своите цели.

             

СРОК

Чл. 8. Сдружението не е ограничено със срок.

 

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 9. Органи на Сдружението са Общото събрание (ОС) и Управителния съвет (УС).

Чл. 10 (1) ОС е колективен върховен орган, който се състои от всички членове на Сдружението.

            (2) ОС има следните правомощия:

 1. изменя и допълва устава на Сдружението;
 2. приема правилник за дейността на УС, правилник за извършване и отчитане на стопанската дейност и декларации;
 3. избира и освобождава членовете на УС, неговия Председател и определя възнаграждението им;
 4. приема и изключва членове на Сдружението;
 5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 6. взема решение за участие на Сдружението в други организации;
 7. взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 8. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
 9. приема бюджета на Сдружението;
 10. приема годишния доклад за дейността на Сдружението и годишния финансов отчет;
 11. 11. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 12. 12. приема отчета за дейността на УС;
 13. взема решение за разпореждане с недвижимите имоти на Сдружението и обременяването им с тежести и за разпореждане с имущество над десет хиляди лева;
 14. 14. отменя решенията на УС, които противоречат на закона, устава или вътрешните актове регламентиращи дейността на Сдружението;
 15. взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или от настоящия устав.

Чл. 11 (1) ОС се свиква от УС по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случай УС в двуседмичен срок не отправи писмена покана са свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

            (2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на ОС и по чия инициатива последното се свиква. Поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира адреса на управление на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

            (3) ОС се провежда по седалището и адреса на управление на Сдружението.

Чл. 12 (1) ОС е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

             (2) Кворумът се установява от председателствуващия ОС по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от Председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

Чл. 13 (1) При гласуване всеки член на Сдружението има право на един глас.

            (2) Член на Сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, негов съпруг или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 14. Решенията на ОС се вземат с мнозинство от присъстващите. Решенията по чл. 10, ал. 2, т. 1, т. 7 и т. 13 се вземат с мнозинство от всички членове на Сдружението.

Чл. 15 (1) За всяко заседание на ОС се води протокол. Председателстващия събранието и лицето изготвило протокола удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

             (2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите, както и писмените материали по свикването и провеждането на ОС, се завежда в книга за протоколите от заседанията.

             (3) Всеки член, присъствал на ОС има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

Чл. 16. Всеки член на Сдружението, УС и прокурорът, могат да сезират съда по регистрацията на Сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на ОС или съответствието му с настоящия устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

Чл. 17 (1) УС е управителен орган на Сдружението в състав от пет лица – членове на Сдружението, които представляват същото заедно и поотделно.

               (2) УС се избира за срок от три години.

               (3) УС има следните правомощия:

 1. представлява Сдружението и определя обема на представителната власт на отделните негови членове;
 2. осигурява изпълнението на решенията на ОС;
 3. разпорежда се с имуществото на Сдружението на стойност до десет хиляди лева;
 4. подготвя и внася в ОС проект за бюджет;
 5. подготвя и внася в ОС отчет за дейността на Сдружението;
 6. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително тази в обща полза, и носи отговорност за това;
 7. определя адреса на Сдружението;
 8. взема решения по всички други въпроси, освен онези, които са от компетентност на ОС.
 9. изпълнява задълженията, предвидени в настоящия устав.
 10. извършва ликвидация при прекратяване на Сдружението или възлага това на определено от него лице.

Чл. 18 (1) Заседанията на УС се свикват и ръководят от неговия Председател. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от член на УС, който останалите избират.

             (2) Председателят на УС е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на една трета от членовете му. Ако той не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС. 

             (3) УС може да вземе решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

             (4) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

             (5) Относно протоколите за заседанията на УС се прилагат разпоредбите на чл. 15 от устава.

Чл. 19 (1) УС взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а тези по чл. 17, ал. 3, т. 3, т. 5 и т.10 – с мнозинство от всички членове.

            (2) Всеки заинтересуван член на Сдружението може да оспори пред ОС решение на УС, което е взето в противоречие със закона, настоящия устав или предходно решение на ОС. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл. 20. Членовете на УС носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на Сдружението.

            

ЧЛЕНСТВО

Чл. 21 (1) Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица, които желаят да се ползват от дейността на Сдружението.

             (2) Кандидатът подава писмена молба до УС, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия устав.

             (3) УС внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание на ОС. Членството се придобива от датата на решението на ОС.

Чл. 22 (1) Членовете на Сдружението имат следните права:

 1. да участват в управлението на Сдружението;
 2. да бъдат информирани за неговата дейност;
 3. да ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;
 4. да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението съгласно разпоредбите на настоящия устав.

            (2) Членовете на Сдружението са длъжни:

 1. да спазват разпоредбите на устава и да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението;
 2. да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на неговите цели;
 3. да издигат авторитета на Сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на неговите цели и го злепоставят;
 4. да внасят в срок предвидените в настоящия устав имуществени вноски.

            (3) Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

            (4) Членовете на Сдружението имат право да овластят трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на УС. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.

            (5) За задълженията на Сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

Чл. 23. Членството в Сдружението се прекратява:

 1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до УС на Сдружението;
 2. със смъртта или поставяне под пълно запрещение (прекратяване на юридическо лице) на член на Сдружението;
 3. с изключването;
 4. с прекратяване на Сдружението;
 5. при отпадане поради невнасяне на установени имуществени вноски и системно неучастие в дейността на Сдружението.

Чл. 24 (1) Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на ОС по предложение на УС, когато:

 1. нарушава предвидените в чл. 22, ал. 2 задължения;
 2. извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в Сдружението несъвместимо.

             (2) При маловажни случаи на нарушения на задължения на чл. 23, ал. 2 УС определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който прави предложението за изключване.

Чл. 25 (1) Отпадането се констатира, когато член на Сдружението:

 1. не е направил редовна или допълнителна вноска в предвидения срок;
 2. не е внесъл или е просрочил три последователни вноски по членския си внос;
 3. е преустановил участието си в дейността на Сдружението, като не е присъствал на повече от три последователни заседания на ОС.

            (2) Изброените в предходната алинея обстоятелства се констатират от УС по документите на Сдружението, който докладва отпадането на ОС и го отразява в документацията на Сдружението.

Чл. 26 (1) При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на   направените имуществени вноски.

             (2) Прекратилият членството си член на Сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 27. Сдружението може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 28. Сдружението се прекратява по решение на ОС или по решение на Софийски градски съд в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ.

 

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 29 (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

             (2) Ликвидацията се извършва от УС, а в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. 3 ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от Софийски градски съд.

             (3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства. Ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото и едва след това на недвижимото имущество на Сдружението. Ликвидаторът няма право по какъвто и да е начин да прехвърля имущество на лицата по чл. 43, ал. 2 ЗЮЛНЦ.

             (4) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва общественополезна дейност със същата или близка на Сдружението нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината по седалището на прекратеното Сдружение.

 

КЛОНОВЕ

Чл. 30. С решение на ОС могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на Сдружението.

Чл. 31 (1) Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени с решението на ОС за откриването им.

             (2) Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на управителя.

Чл. 32. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред УС отчет за дейността на клона и разходваните средства.

Чл. 33. УС на Сдружението заявява за вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията наименованието, седалището и адреса на управление на клона, имената и длъжността на лицето, определено за представляващ. На заявяване подлежат и промените в споменатите обстоятелства.  

 

ИМУЩЕСТВО

Чл. 34 (1) Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.

            (2) Сдружението разходва имуществото си във връзка с реализиране на своите цели. Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на Сдружението.

Чл. 35 (1) Източници на средства на Сдружението са имуществените вноски на членовете, предвидената в настоящия устав стопанска дейност, дарения от лица, спонсорство.

              (2) Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от ОС, което посочва в решението си и начина на внасянето им.

              (3) Всички членове на Сдружението дължат месечен членски внос в размер на десет лева, платим до десето число на текущия месец, като за забава дължат лихва в размер на законната лихва.

Чл. 36. При приключване на годишния баланс със загуба, ОС може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за нейното покриване.

Чл. 37 (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена към реализиране на своите цели.

                (2) За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението в полза на лицата по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ ОС взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство от две трети от всички негови членове.

                (3) Сдружението подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите си възможности съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър.

                (4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3 ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидно полза на Сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

Чл. 38 (1) Веднъж годишно УС изготвя годишен доклад за дейността на Сдружението, който съдържа данни относно:

 1. осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
 2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
 3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
 4. финансовия резултат.

              (2) Годишният финансов отчет подлежи на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.

              (3) Председателят на Сдружението или упълномощено от него лице заявява за обявяване годишният доклад за дейността на Сдружението и финансовия отчет в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 39. Настоящият устав е приет на учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“ проведено на  09.12. 2020 г. в гр. София.

Чл. 40. За неуредените в устава отношения се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ, Закона за счетоводството, Закона за търговския регистър и действащото законодателство.