С Т А Н О В И Щ Е

10.11.2022 г.

Сдружение демокрация и законност

Black Gold Foil New Year Party Invitation Instagram Post (18)

 

ОТНОСНО:
ОБЩ ЗАКОНОПРОЕКТ НА ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА 4.11.2022 Г. ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС, No 48-
254-01-13, ВНЕСЕН ОТ КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 19.10.2022 Г. И ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ИЗБОРНИЯ КОДЕКС, No 48-254-01-41, ВНЕСЕН ОТ БОЖИДАР ПЛАМЕНОВ БОЖАНОВ И ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ МИРЧЕВ НА 31.10.2022 Г., ИЗГОТВЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 77, АЛ. 2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,


Гражданско Сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“ е българска неправителствена организация, регистрирана по ЗЮЛНЦ в обществена полза, с основни цели развитие и утвърждаване на демокрацията и гражданското общество; стимулиране на гражданското общество за спазване на законността и противодействие на корупцията; защита конституционните права на гражданите. През изминалите две години Сдружението активно участва с регистрирани наблюдатели на проведените избори за народни представители; за президент и вицепрезидент; както и на насрочените по места частични местни избори в страната с цел защита правата на гражданите и осигуряване на равноправен, честен и прозрачен изборен процес. 

Гражданско Сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“ изразява принципно несъгласие относно промени в изборното законодателство набързо, без наличието на задълбочен емпиричен анализ и широко публично обсъждане от водещи експерти, юристи, социолози и без отчитане на мнението на гражданските организации.

Проведените три избора за народни представители през 2021 и 2022 г, изборите за президент и вицепрезидент, както и частичните местни избори по места доказаха  несъмнено, че машинното гласуване практически елиминира феномена  недействителни гласове, стигнали застрашителни размери особено на местните избори през 2019 г.

Машинният вот улесни неимоверно работата по отчитане на резултатите от страна на СИК, което доведе до нормализация на процеса на преброяване и обобщаване на данните и спести на обществото срамните сцени, които наблюдавахме вечерта на 4 април 2021 г.

Към момента на обществеността не са показани достоверни представителни данни от социологически изследвания и анализи, които да доказват пряката корелация между намалението на избирателната активност и въвеждането на машинното гласуване. Партиите и политическите лидери са тези, които трябва да мотивират гласоподавателя да отиде до урните, за да упражни конституционното си право на глас. От проведените наблюдения на изборния процес по места, включително в секции в Самоков, Ихтиман, Септември, Пазарджик, кв. Столипиново, Разград и Исперих констатирахме, че като цяло машините не затрудняват гласоподавателите и те се справят с машинното гласуване – с помощта на инструкциите пред изборните помещения и обясненията от страна на членовете на СИК.

Въз основа на гореизложеното, Гражданско Сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“ настоява да се запази нормата на Изборния кодекс, която въвежда изцяло машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели.

Сдружението подкрепя замяната на кабините за гласуване с паравани, които ще осигурят тайната на вота съгласно Конституцията, но според установените европейски стандарти.

Сдружението подкрепя предложените допълнения в Изборния кодекс, насочени към осигуряване на по-голяма сигурност и прозрачност на изборния процес съгласно добрите световни практики, особено в частта, указваща ЦИК да укрепи административния си капацитет чрез изграждане на специализирано звено за управление на машинното и електронно гласуване.

 

Дата: С уважение,
10.11.2022 г. 

адв. Боримир Цанов

Председател на Управителния Съвет