Доклад за дейността

12.08.2022г.

Сдружение демокрация и законност

Black Gold Foil New Year Party Invitation Instagram Post (18)

ГОДИШЕН ДОКЛАД

За дейността на СНЦ „Демокрация и законност“, ЕИК: 206335783
Адрес: гр. София, п.к. 1000, р-н Оборище, ул.“ ИСКЪР“ № 4

за 2021 година

изготвен по реда на чл.40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ

период на отчитане: 01.01.2021 – 31.12.2021 година

от Цветелина Пенева – член на УС

СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
 2. ЦЕЛИ
 3. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
 4. ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПЕРИОДА
 5. ФИНАНСИ
 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

СНЦ „Демокрация и законност“ е вписано на 23.12.2020 година в регистъра на ЮЛНЦ за извършване на дейност в обществена полза със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Оборище, ул. „Искър“ №4 и ЕИК 206335783 . Сдружението се управлява от Управителен съвет в състав: Албена Йорданова; Боримир Цанов; Валентина Ташкова; Николай Зехирев и Цветелина Пенева, като се представлява заедно и поотделно от всеки от членовете на УС. Председател на Сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“ е Боримир Цанов.

 1. ЦЕЛИ

 

Съгласно Устава, целите на Сдружението са: Развитие и утвърждаване на демокрацията и гражданското общество; Стимулиране на гражданското общество за спазване на законността и противодействие на корупцията; Защита конституционните права на гражданите.

 1. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Организиране на събрания и използване на съвременни форми за общуване с граждани, по повод защита на демокрацията и правовия ред и за проучване на техни проблеми произтичащи от нарушаване на конституционните им права. Упражняване на граждански контрол върху управлението на страната, реформата на съдебната система и дейността на полицията. Проучване и анализиране на корупционни практики, случаи на злоупотреби с обществени средства и фондове и злоупотреби със служебно положение, с оглед тяхното прекратяване. Създаване, поддържане и обнародване на регистър за случаите на корупция в Народното събрание, правителството на Република България, полицията и прокуратурата, включително прилагане на двойни стандарти в тяхната работа и незаконосъобразно бездействие от настоящи и бивши народни представители, длъжностни лица в правителството и полицията и прокурори. Изготвяне на аналитични доклади въз основа на регистрираните случаи и обнародване на същите. Иницииране на законодателни инициативи свързани с целите и задачите на Сдружението. Организиране и упълномощаване на представители за участие като наблюдатели в избори за президент, Народно събрание и органи на местна власт. Популяризиране дейността на Сдружението и привличане на съмишленици.

 1. ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПЕРИОДА

 

 • Изграждане на капацитет:

През отчетния период Сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“ проведе две Общи събрания – съответно на 15.02.2021г. и 18.03.2021г. във връзка с изграждане на административния си капацитет, на които бяха дискутирани и приети решения за приемане на Правилник на дейността на Управителния съвет; както и допълване на Устава на Сдружението във връзка с организиране и упълномощаване на представители за участие като наблюдатели в изборите за Народно събрание и Президент и Вицепрезидент на РБългария. Бяха разработени уебсайт www.diz.bg и Фейсбук страница на Сдружението, на които се публикува регулярна информация за популяризиране на дейността и текущите проекти във връзка с изпълнение на поставените цели.

 • Основна дейност:

През изминалата 2021 г. Сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“ се регистрира в ЦИК като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели при проведените три избора за Народно събрание и един за Президент и Вицепрезидент на РБългария, съответно на 04.04.2021; 11.07.2021 и 14.11.2021.

Сдружението регистрира и обучи над 40 наблюдатели на изборния процес, в това число членове и доброволни сътрудници, като бяха обхванати над 20 населени места в страната, основно в региони, в които бяха налице съмнения за купен и контролиран вот. Наблюдатели на Сдружението проследиха провеждането на изборите и в секции в чужбина – в Германия, Гърция и Франция.  В изборния ден бяха обработени и подадени множество сигнали за констатирани нередности, както до изборните администрации по места – секционни избирателни комисии и районни избирателни комисии, така и до ЦИК и органите на МВР. Наблюдатели на Сдружението установиха и предотвратиха особено фрапантни случаи на изборни нарушения в Самоков и кв. Столипиново, които впоследствие получиха и медийна известност.

През м.септември 2021 г. Сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“ бе прието за член на Обществения съвет към ЦИК, в който е представено от Цветелина Пенева. Преди последните избори за 2021 г. и съвместно  с  екип на предаването „Говори сега“ на БНТ, участвахме  в информационно – разяснителна кампания за машинното гласуване в кв.Филиповци и пред Софийския университет.

 1. ФИНАНСИ

През отчетния период Сдружението финансира дейността си единствено от членски внос и дарения от членовете си, като не е участвало и реализирано проекти с външно финансиране.

В приложение – Годишен финансов отчет за 2021 г, състоящ се от Счетоводен баланс към 31.12.2021 г.; Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност за 2021 г.; Отчет за паричните потоци и Отчет за собствения капитал.

Настоящият Доклад за дейността е приет на Общо събрание на Сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“, провело се на 12.08.2022г.